Abdullah Büyük

Beşeri İlişkilerimiz ve İnsan Kazanma Sanatı

Tarih: 7.02.2020

Bu yazıyı sesli dinlemek ister misiniz ? Üye girişi yapın

Öncelikle şunu belirtelim ki, insan ilişkilerinde başarı getirecek belli kurallar belirlemek ve muhatap değişse de münasebetlerde muvaffakiyet için gidilecek yolun değişmeyeceği zannını taşımak, son derece nakıs bir yorum olup, insanın kâmil manada tanınmadığının göstergesi olarak nazara alınabilir. Her insanın özgün bir yapıya sahiptir ve bu orijinal varlığın kendine has işlevleri, hassasiyetleri, eğilim ve konumları vardır.
 
Mevzu, bu gerçek paralelinde ele alındığında, görülmektedir ki aslında her insan için ayrı bir ilişki türü geliştirilmesi gerekmektedir. Yani bir yönüyle de olsa birbirinden ayrılan yaklaşık yedi buçuk milyar münasebet formülü mevcuttur/mevcut olmalıdır. Elbette ortak paydalar, insanları sınıflandırmada kullanılacak altyapılar vardır. ‘Mü’min-kâfir, kadın-erkek, büyük-küçük, akıllı-ehli hamakat’ gibi ayrımlarla muhatap ile münasebet için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği anlaşılabilir. Ne ki, bunlar dışında insan orijinal olduğuna göre, her insan-insan ilişkisinin onu biricik kılan bir nüans taşıması kaçınılmaz olacaktır. Şayet bu özel boyut yok sayılırsa, muhatap, “onlardan biri” olarak, ya da bir diğer ifadeyle yedi buçuk milyar fabrika ürününden biri olarak görülüyor demektir ki, bu da öncelikle “insan” algı ve tasavvurunun düzeltilmesi gerektiğini göstermektedir.
 
Sözü edilen münasebete hususî bir boyut kazandırma neticesi, muhatabı diğerlerinden ayıran özelliği keşfetmekle olur. Buna göre beşeri ilişkilerde başarının ilk ve değişmez şartı, muhatabı tanımaktır. Onu özel kılan yanı bulup, bunu fark ettiğini ilişkilerinde uyguladığı yöntemle muhataba yansıtmak gerekmektedir. Aksi halde ilişki kurulacak insanın frekansına girilemeyecektir. Ancak biz yine de belli maslahatlara mebni, insan ilişkilerinde başarı için muhataba göre değişkenlik göstermeyecek birkaç hususu nazara vermek istiyoruz:
 
1-Empati kurun. İşte beşerî münasebetlere yol çizen en önemli kaide: “Kendisi için istediğini başkası için de istemek, kendine yapılmasını istemediği şeyi başkasına da yapmamak” ve işte dünya tarihinin şahit olduğu en evrensel, kuşatıcı ve özlü insan ilişkileri kuralının, nebevî lisana bürünmüş hali: “Mü’min kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe mükemmel bir şekilde iman etmiş olmaz.” (İmam Ahmed b. Hanbel, El-Müsned, el-Fethu’r-Rabbani Tertibi, Ensar Yayıncılık: 1/113)
 
2-Sayın ve sevin. “Siz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de -gerçek manada- iman etmiş olamazsınız” (Müslim, “İman”, 93. Ebu Davud, “Edeb”, 131; Tirmizi, “İsti’zan”, 1) Günümüz Müslümanları, münasebetleri nedeniyle, küs olmayan ve fakat küsmüş hükmünde olan kimseler haline gelmişlerdir. Unutulmasın ki, birlikteliklerin sağlıklı olabilmesi, iyi ilişkiler içinde olunmasına bağlıdır.
 
3-Daima selamlaşın. Selamlaşmak, bir emaneti sahibine iade etmektir. Bu emanet, aynı zamanda hediye, ikram ve mükâfat olma özelliklerine de sahiptir. Selamlaşmak, ne bir refleks hareketi olmalı, ne de sadece bir vazife olarak yapılmalıdır. Ona gerçek ruhunu geri kazandırmak mecburiyetindeyiz. Selamlaşmanın kalitelisi, ülfeti artırmaktadır.
 
4-El sıkışın/Musafaha edin. Musafahalaşmak, sevgiyi artıran, ilişkileri tazeleyen bir ameldir. İlgili bazı eserlerde, tarafeynin musafaha esnasında şahadet ve başparmak arasındaki boğumlarının birbirlerine kavuşturulması gerektiği söylenir. İyi bir musafahada, her iki el de aktiftir. Sıkıca birleşen el boğumlarından, muhataba elektrik akımı gibi sevgi akımı başlar. Bilindiği gibi musafahada tensel bir temas söz konusudur. Hz. Peygamber ve ashabın hayatında, sadece el sıkışırken değil, namaz kılarken de bu tür bir temas vaki olmaktaydı. Efendimiz (sav), namaz saflarını elindeki bir değnek vasıtasıyla tek tek düzeltir, sahabeyi omuzları birbirine değecek şekilde sıkı olmaları konusunda uyarırdı. Hemen hatırlatalım ki modern tıp, bunu bir iyileştirme yöntemi olarak kullanmakta, sağlıklı ve sağlıksız insanın omuz başlarının sürtünmesinden hasta insana geçen sıhhat enerjisi ile tedavi uygulamaktadır. Musafaha sırasında bu akım yaşanırken, gözler de muhatabın gözlerinde olmalıdır.
 
5-Güler yüz gösterin. Mü’minin yüzü, daima mütebessimdir. Öyle ki bir cenaze defninde dahi, bu tebessüm Müslüman’dan uzaklaşamaz. Hüzünlü yaşamak, buna engel teşkil etmez.
 
6-Tenkit amelini aslına göre ıslah edin. Mü’minler arası münasebetleri kopma noktasına getiren unsurlardan biri de, tarafların birbirlerine karşı ahlakı olmayan ve usulsüz eleştiriler yapmalarıdır. Elbette Müslümanların münasebetleri, hatalarının düzeltilmesi için mükemmel bir zemindir. Ne ki yöntem ve metodu bilinmeden yapılan müdahaleler çoğunlukla tam tersi sonuçlar doğurmaktadır. Hatayı söyleme üslubunda; muhatabın kişisel özellikleri, hangi lisan tarzından hoşlandığı gibi hususlar göz önünde tutulmalı, gerekirse hatalı kimsenin sevip saydığı bir başkası aracı kılınarak yanlışı hakkında uyarı yapılmalıdır.
 
Batı kuramlarına endeksli psikolojik telkinler, iyi ilişkiler için tenkit eyleminin tamamen devre dışı bırakılması gerektiğini, tarafların yanlışlarını asla yüzüne karşı dile getirmemek gerektiği düşüncesini yerleştirmiştir. Bu yanlış, Müslümanlar arasında da doğru olarak muamele görüp de gereği uygulandığında, yüze karşı belirtilmeyenler, arkadan söylemek suretiyle gıybetin yaygınlaşmasına altyapı oluşturmuştur. Oysa mü’minler arası ilişkiler, hiçbir hatasından dolayı kişiye arkadaşı hakkında dedikodu yapma müsaadesini vermez. Bizim mülahazatımıza göre, ilişki yalnız yüz yüze değil, gönül gönle de kurulduğu için, diğer ilişki kaidelerine harfiyen uyulsa dahi gıybeti edilen kimsenin gönlünde hâsıl olan negatif hissiyat bunun önünde daima bir barikat oluşturacaktır. Durum tam tersi olur, kişi münasebet kurduğu kimsenin gıybetini yapmaz, gıyabında dua eder, haklarını korur ve severse, hem vicahî ilişki sağlıklı hale gelecek, hem de gıyabî ilişki kuvvetlenecektir.
 
7-Yalnız bedeninizden değil, gönlünüzden ve beyninizden de verin. Aynı inanç ve dolayısıyla da aynı idealin paylaşıldığı kimselerle olan münasebetlerde dikkat edilmesi gereken bir başka unsur da, münasebetin tek bir perdede kalmamasını, insanda meftun tüm güç odaklarının iştirakiyle gerçekleşmesini sağlamaktır. Öyle ki mü’min, muhatabı mü’minin gönlünü gönlüne, beynini beynine, bedenini de bedenine raptetmek durumundadır. Zira sağlıklı bir iletişim ne yalnız bedenî, ne yalnız zihnî ve ne de yalnız kalbî yolla sürdürülebilir. Beyin, gönül ve beden gücü, kardeşlik temelleri üzerine inşa edilen bu münasebetin selameti için cömertçe kullanılmalıdır. Gönül gücünün de istisna edilmeksizin, kardeşlik hesabına kullanılması gerektiğine hassaten dikkat edilmelidir.
 
8-Muhatabınızın yanlışlarını dolaylı yollarla anlatın. İnsanî ilişkilerde pek tabii düzeltilmesi icap eden hataları her iki taraf da yapabilir. Hatası olan insanın kendisi ise düzeltmesi de salt olarak kendisiyle ilgilidir. Ne ki muhatabın bir yanlışı münasebeti zafiyete uğratıyor ya da en azından onun kendisi ve Rabbi ile ilişkisini aksatıyorsa, iyi bir insanî ilişkinin gerektirdiği şey, uygun bir usulle bunu muhataba bildirmektir. Bu hususta direkt ve keskin ifadeler kullanılarak yapılan uyarılar, sonuç bakımından iyi neticeler doğurmayacaktır. Hz. Peygamber (sav)’in insan münasebetlerinde daima bu kurala sadık kaldığı bilinen bir gerçektir. Şahsı muhatap alarak “Sana ne oluyor ki böyle yapıyorsun” değil, geneli temel alarak “Bazılarına ne oluyor ki böyle yapıyorlar” der; hatta kusuru muhataba değil kendine nispet edercesine, “Bana ne oluyor ki bazılarını böyle görüyorum” buyururdu.
 
9-Tartışma yolunu seçmeyin. Unutulmasın ki hiçbir münakaşanın galibi yoktur. Görünüşte bir taraf galebe çalsa, üstünlük kursa bile, esasında muhatabıyla ilişkisi yara almış olacağından kazanmış sayılmaz. Elbette bu tespit, tartışmayı hakkın ortaya çıkması için değil, karşıdakini susturabilmek için bir yol olarak gören arızalı mantığa matuftur. Ancak toplum genelinde tartışma bu bozuk zeminde icra edildiğinden ilgili kaide genel bir şablonda kabul edilip uygulanmalıdır.
 
10-Samimiyet faktörünü ilişkinin merkezine oturtun; takdir ve teşekkürü elden bırakmayın. İçtenlik ve dürüstlük barındırmayan hiçbir ilişki ayakta kalamaz. Öte yandan insanların iyi yönlerini görmek de onlarla münasebetleri düzelten müthiş bir iksirdir. İnsan pek çok zaafa sahipse de diğer insan onu zaaflarını esas alarak değerlendirmemelidir. Aksi haksızlık ve ilişkiye zulüm bulaştırmak manasına gelir. Zira aynı insan, mutlaka sevilip meyledilecek, takdiri hak eden güzelliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Muhatabın kötü taraflarını öncelemek; muazzam bir sarayı gezdikten sonra, anlatılmayı hak eden yüzlerce harikuladelik varken, izlenimlerini anlatmaya, onun tuvaletini tasvir ederek başlamak gibidir. Bu kabilden olarak “teşekkür” sözcüğü ilişkiler literatüründe en çok kullanılan bir terim olarak yerini almalı, tam zıt istikametinde ise “özür dileme” mefhumuna aynı sıklıkta başvurulmalıdır

  Diğer Köşe Yazı Başlıkları

Men Rabbüke - Kalbi Yoklama
Men Rabbüke, Manevi Sigorta Sistemi
Biri Geçmiş Biri Gelecek İki Mühim Sual
Men Rabbüke, Mü'min Kulun Ruhu Toprakla Buluşunca
Men Rabbüke, Kabir Azabı
Men Rabbüke, Ölüm Anında İmanı Muhafaza Etmek
Men Rabbüke / Rabbin Kim ..?
Allaha İman Konusunda Gençliğin Sıkıntısı
Müslüman İş Adamlarımızın Sorumlulukları
Kuranın Nazarında İnsan
Beşeri İlişkilerimiz ve İnsan Kazanma Sanatı
İslami Hizmetlerde Muhasebe ve Murakabe
Faydalı olanı almak faydasız olanı terk etmek
Kemiyete Değil Keyfiyete Önem Vermek
Sevgi ve Rahmetin Gölgesinde Aile Hayatımız
Müminin Evi Beytullahın Şubesidir
Müslüman Olmamızın Farkı ve Tesiri
İnsanlığımızın Mihenk Taşı Örnek Şahsiyetler
Farklı Yönleriyle Ramazan Ayı
Alimin Kıyamı Alemin Kıyamıdır
Fidan İnsanlar dan Biriydi
İhlaslı Müminin Vakit Algısı
Mutlak Örneğimiz Hazret-i Muhammettir (s.a.v)
Beri Gel Barışalım
OKU
Sorumluluklarımız, Vazifelerimiz ve Usulümüz
Zeki Talebeler, Müslümanların Ortak Değerleridir
Ribat Okuyucularımıza, Ülkemiz Müslüman Kardeşlerimize
Örneğimiz ve Rehberimizden Alacağımız Dersler
Adım Adım Beş Gücümüze Kavuşuyoruz
Bedir'den Çanakkale'ye, Çanakkale' den Afrin' e
Problemleri Temelden Çözen Bir Konu
Toplumun Islahında Alimlerimizin Mes'uliyeti
Allah'ın Günleri, Millet ve Devletlerin Akibetleri
Aile İçi İletişim ve Huzur
Kurban ve Bayram
Emin Peygambere Güvenilir Ümmet Yetiştirmeliyiz
Milletler ve Medeniyetler
Dünyevileşmenin Panzehiri İbadet ve Hilafettir
Ramazan'a Hazırlanıyor muyuz
Üç Ayların Anlamını Doğru Anlayalım
Aile Hayatının Temeli Sevgi ve Merhamettir
İslami Hizmetlerde Usul-Vusul İrtibatı
Değişim Sünnetullah'tır
YÜREKLERİN FETHİ İLETİŞİMLE OLUR
Mürebbinin (Terbiyecinin) Vasıfları
CEMAAT, ŞAHSİYET YETİŞTİREN BİR MEKTEPTİR
NESİLLERİN TERBİYESİ BİR PERYGAMBER MESLEĞİDİR
Küresel Barışın Yolu Evlerden Geçer
Ramazanının Bıraktığı İzler
Farklı Yönleriyle Ramazan Ayımız
ASIL BAŞARI; NUMUNE İNSAN YETİŞTİRMEKTİR
SÖZLE YETİNENLERİN AHİRET MANZARALARI
ŞAHSİYET TERBİYESİNİN TEMELLERİ
DÜNYANIN İNSANLA, İNSANIN DÜNYA İLE İMTİHANI
MURAKABE VE MUHASEBE KALPTEN BAŞLAR
MÜSLÜMAN GENÇLİĞİN PROBLEMİ; ÖRNEK ŞAHSİYET KITLIĞI
Ahirete İmanımızı Yenileyelim
AİDİYET ve MENSUBİYET
GALİBİYET VE MAĞLUBİYET GÜNLERİNE BAKIŞIMIZ
RAMAZAN AYI İLE İLİŞKİMİZ
İNSANI TERBİYE ETMENİN CAN DAMARLARI
Cahiliye toplumundan, İslam toplumuna geçiş
Kalp Gözüyle Bakmak
MAZERET YOK, HİZMETLERE DEVAM
Kulluk Kimliğimizi Gözden Geçirmeliyiz
OKU-ANLA-YAŞA-YAŞAT
Yaygın Eğitim: Buyurun Sohbet Halkalarına, Örgün Eğitim: Buyurun Ders Başına…
Bu Mesajımı Utanarak Yazmak Mecburiyetinde Kaldım.
Evini, Cennetten Bir Köşe Yapmak İsteyen Herkese
Dedi: “Himmet üstadım” Cevap geldi: “Hizmet Evladım”
Rabbimize Yakın Olmanın En Tesirli Ameli Nedir?
Ribat Okuyucularımıza Özel Bir mesajımız vardır.
Peygamberimizi tanımak ve anlamak
İnsanlaşmış devlet; devletleşmiş insan
KARDEŞLİĞİMİZ VE TOPLUMSAL BARIŞ
Kulluğumuzda ve Hizmetlerde Dinç Kalmak
İnsan Eğitmek, İnsan Yönetmek ve İş Üretmek
Kurban İbadetimizin Maksadını Doğru Anlayalım
Hak-Batıl Mücadelesi
Beni, Sana Yaklaştıracak Amelleri Sevdir Ya Rabbi
Fidan İnsanlar ve Gönüllerin Fethi
Barışın Toplumsal Boyutu
Zor ve Kolay Dönemlerin İnsanı ve İmtihanı
Spot Cümleler ve Düşündürdükleri
Değişen Şartlar ve Sorumluluğumuz
Toplumsal Barış
Çözüme Yönelik Bazı Tekliflerimiz
Ey Nuh! O Asla Senin Ailenden Değildir
İnsanın İktidarı
Kulaklarımız Doydu, Ya Gözlerimiz
Moda, Tesettürümüzü Esir mi Aldı Acaba
Uygulanması Zaruri ve Kolay Olan Bazı Konular
Ahiret Gününe İnanmakla Elde Edilir
Milletler, Yasalar ve Sonuçlar
Memnuniyetle Kabul Edilecek Hizmetlerin Rüyasını Görenler Nerede?
Müslüman Davetçinin Temel Özellikleri
KUR’ AN VE MÜSLÜMAN
1438 Ramazan’ın Anısına
İktisadi güç ve önemi
Siyasi güç ve önemi
Müslüman ümmetin güç kaynakları
Daraltılmış kulluktan, genişletilmiş kulluğa geçiş
Müslümanın önüne konulan üç kitap
Bakışlarımızı İslamlaştırmalıyız
Sorunlarımızın çözüm adresi
Mü’mine mazeret yakışmaz
Dünya ile imtihanımız
Miraç ve namaz
Merhabalar Rahmet Mevsimi
Hayat Anlamını Allah’tan Alır...
Kur’an ve Sünnetin Işığında Cemaat Olunur
Ölüm anlamını yitirmesin
Müslüman rastgele yaşayamaz
Kur’an insan irtibatı
Müslüman şahsiyet Allah’a aittir
Cennete Layık Bir Kul Olma Mücadelesi...
Allah’a Firar Edelim...
İman Kur’an ve Namaz
Peygamber varislerine ithaf olunur (2)
Zoru kolaylaştırmak
Zulüm kavramını her insan bilmelidir
Dünyadaki Cennet: “Huzurlu Aile Yuvası”
İnsan ve geleceği

Diğer Tüm Başlıkları Göster

» Yazarlarımız

» Bizden Haberler

» Videolar

» Makaleler

» Önerilenler

Faaliyet
Duyuru
Takvimi

Aile
Makaleleri

Üye Olmak
İstiyorum

Bağış
Yap!